Logo Doldraejers (1)

C.V. De Doldraejers

Carnaval in Zenderen

Het aftellen kan beginnen... Opkomst nieuwe hoogheden.

00
Dagen      
00
Uren         
00
Minuten    
00
Seconden
Het feest kan beginnen!

De Doldraejers

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

Privacy Policy
C.V. De Doldraejers

C.V. De Doldraejers hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.V. De Doldraejers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als C.V. De Doldraejers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy vragen hebt kun je deze stellen via secretaris@doldraejers.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door C.V. De Doldraejers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Het registreren t.b.v. het lidmaatschap van C.V. De Doldraejers

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V. De Doldraejers de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

Jouw persoonsgegevens worden door C.V. De Doldraejers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men aangemeld is lid tot maximaal 7 jaar ten behoeve van de wettelijke bewaarplicht in de financiële administratie.

Verstrekking aan derden​

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij zullen nooit de door jou verstrekte gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens op onze sites

Ook op onze website www.doldraejers.nl, Twitteraccount https://twitter.com/doldraejers, en Facebookpagina www.facebook.com/doldraejers en Youtubepagina www.youtube.com/doldraejers gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en foto/videomateriaal. Indien een foto of video van jou tegen jouw zin in op één van deze kanalen verschijnt, neem dan contact op met secretaris@doldraejers.nl, dan verwijderen we deze zo spoedig mogelijk. Andere dan bovenstaande genoemde platformen zijn niet officieel in beheer van C.V. De Doldraejers, waardoor wij geen verantwoording over gepubliceerde content kunnen nemen.

Persoonsgegevens op onze sites worden door C.V. De Doldraejers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Informatie delen omtrent het bekend maken en promoten van het carnavalsfeest of diverse bijzondere momenten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De genoemde websites.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V. De Doldraejers de volgende persoonsgegevens van jou vragen en gebruiken: 

Contactformulieren

Via contactformulieren en aanmeldformulieren op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer, banknummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van alleen noodzakelijke gegevens ten behoeve van het Nederlands Recht.

Links

Onze genoemde sites bevatten links naar andere websites. C.V. De Doldraejers is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is C.V. De Doldraejers niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, welke hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn

C.V. De Doldraejers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Statistieken website

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor C.V. De Doldraejers.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten​

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen​

Als je naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via secretaris@doldraejers.nl.

De Doldraejers

Zenderse Carnavalsvereniging

© 2022 De Doldraejers. All rights reserved. Design by Fifelo BV